Zoeken
 Zoeken

Beleidsplan Inloophuis de Gele Linde

Ontmoetingsplaats voor mensen die leven met kanker

1. Feiten over kanker

Op grond van de huidige gegevens krijgen in Nederland bijna vier van de tien mannen en 3,5 van de tien vrouwen kanker in de loop van hun leven. Het aantal nieuwe gevallen van kanker in Nederland bedraagt in 2007 ongeveer 80.000. Er zijn in Nederland ongeveer 450.000 mensen die kanker hebben of die met succes behandeld zijn. Kanker is doodsoorzaak nummer twee in Nederland.
In Nederland komen borst-, long-, darm- en prostaat-kanker het meest voor. De helft van alle nieuwe kankerpatiënten lijdt aan een van deze aandoeningen. Andere veel voorkomende vormen zijn huid-, blaas- en lymfklierkanker, kanker in het hoofdhalsgebied, maagkanker en alvleesklierkanker.
In Boskoop e.o. wonen in totaal ongeveer 160.000 mensen. Jaarlijks wordt bij ongeveer 770 mensen kanker geconstateerd.
Afhankelijk van het soort kanker en de uitgebreidheid van de ziekte kan de behandeling bestaan uit een operatie, bestraling, chemotherapie, hormonale behandeling, immunotherapie of een combinatie van deze behandelingen. Dankzij verbeterde behandelingsmethoden is de laatste decennia veel bereikt. Voor een aantal kankersoorten zijn daardoor de overlevingskansen aanmerkelijk toegenomen. Was kanker vroeger veelal dodelijk, tegenwoordig wordt van een chronische ziekte gesproken.

Psychosociale gevolgen van kanker
Uit onderzoek onder (ex-)kankerpatiënten blijkt dat verreweg de meesten psychische problemen ervaren. Deze problemen zijn veelal terug te voeren op het levensbedreigende en

moeilijk beheersbare karakter van de ziekte. Verder heeft ongeveer 60% last van lichamelijke problemen, zoals vermoeidheid en pijn. Ongeveer de helft van de patiënten heeft relationele problemen. Verder noemt 40% problemen die samenhangen met de gezondheidszorg, zoals een tekortschietende informatie tijdens de behandeling. Tot slot ondervindt een vijfde deel van de patiënten problemen van praktische en financiële aard.

Ook blijkt dat er bij ongeveer de helft van de kankerpatiënten behoefte bestaat aan contact met lotgenoten, die hetzelfde hebben meegemaakt. Zij willen vooral hun verhaal kunnen vertellen, hebben behoefte aan psychosociale ondersteuning buiten het ziekenhuis en hebben behoefte aan informatie, groepsgesprekken e.d..

Tussen de 3 en 15 maanden na de diagnose, blijken kankerpatiënten vaker depressief. Na 8 jaar hebben de meesten zich goed aangepast aan de nieuwe situatie. Wel zijn ze angstiger om weer ziek te worden en ervaren ze beperkingen in huishoudelijke en sociale activiteiten.

De conclusie is, dat het voor de aanvaarding van essentieel belang is, dat mensen met kanker ergens terecht kunnen voor steun, troost en goede raad.
Het bieden van nazorg aan patiënten met kanker (en hun naasten), met het doel hen te leren omgaan met de ingrijpende gevolgen van de ziekte en de behandeling, blijkt zinvol.

Lotgenotencontact
Veel mensen met een diagnose kanker hebben behoefte aan hulp bij het leren omgaan met heftige emoties, boosheid, verdriet, angst en somberheid, om meer greep te krijgen op het leven of om troost te zoeken. Sommige patiënten zoeken professionele psychosociale begeleiding naast (of na) de medische behandeling. Anderen zoeken hulp in het contact met lotgenoten.

In diverse plaatsen in Nederland zijn inmiddels inloophuizen voor mensen met kanker gerealiseerd, om lotgenotencontact mogelijk te maken, zoals De Boei in Rotterdam, Inloophuis ‘Leven met kanker’ in Woerden en het Toon Hermanshuis in Sittard en Maastricht. FINK, de Federatie van Inloophuizen in Nederland, is de koepelorganisatie van inloophuizen voor mensen die leven met kanker en hun naasten en heeft zich tot taak gesteld om inloophuizen te ondersteunen.

2. Een inloophuis voor mensen die leven met kanker in de regio Boskoop


Waarom een inloophuis in Boskoop
De ziekte kanker en de behandeling daarvan heeft grote gevolgen voor het leven van de mens met deze diagnose, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Wij willen graag ondersteuning bieden in de vorm van een inloophuis, naast het medische proces.

Het woord inloophuis zegt al genoeg. Een centrum met een open deur, laagdrempelig en daarin mensen met een luisterend oor en enige afleiding, aangeboden in een huiselijke sfeer. Je kunt onaangekondigd binnenlopen, even een kopje koffie of thee drinken en dan je verhaal delen met lotgenoten en vrijwilligers. Er wordt geen therapie aangeboden. Mensen die met kanker leven moeten al zo veel, met name tijdens de periode van behandelingen. Het inloophuis wil hen in een ongedwongen sfeer, juist een luisterend oor bieden.
Doelstelling inloophuis
Het kost mensen met kanker vaak moeite hun leven na de diagnose opnieuw vorm en zin te geven. Erover praten helpt. Wij vinden het belangrijk dat de gasten de ruimte krijgen om vrijelijk over hun ervaringen, problemen en beperkingen te spreken, met iemand die buiten de familie- en kennissenkring staat. Het praten met de partner, andere familieleden of vrienden kan ook steunend zijn, maar soms worden gevoelens en gedachten ingehouden om hen niet te belasten. Door het contact met lotgenoten leert men beseffen dat ze niet de enige zijn met deze problemen.

Het Inloophuis wil een laagdrempelige ontmoetingsplaats creëren waar mensen, die met kanker in aanraking zijn gekomen, in een huiselijke sfeer de ruimte geboden wordt voor een praatje, steun, warmte en rust. Met lotgenoten en vrijwilligers kan men praten over de vele vragen, ervaringen, angsten en emoties die kanker met zich meebrengt.
Er zijn boeken in te zien over kanker en er is een databank beschikbaar om in contact te komen met lotgenoten in de buurt.

Doelgroep
In het Inloophuis is iedereen welkom die met kanker in aanraking is gekomen. Dit kan zijn als patiënt, ex-patiënt, partner, familie of anderszins betrokkenen. Het Inloophuis richt zich primair op mensen uit Boskoop en directe omgeving.


Het inloophuis staat open voor suggesties en wensen van gasten. Als blijkt dat een gast meer professionele hulp nodig heeft, dan zal worden doorverwezen naar, of hulp gezocht worden bij een professionele hulpverlener.

3. Organisatievorm


Juridische structuur
Het inloophuis is een vrijwilligersorganisatie. Het initiatief is ondergebracht in een stichting met een onafhankelijk bestuur waarbij de bestuursleden en vrijwilligers betrokken zijn bij persoonlijke zorg- en dienstverlening. In de stichting zijn mensen actief die kennis hebben van het omgaan met zieken, met het omgaan met de geestelijke aspecten, maar ook patiënt of ex-patiënt zijn. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en draagt de naam ’Stichting Inloophuis de Gele Linde’ en is gevestigd in de gemeente Boskoop.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 28118401.

Bestuur
Het beleid en de visie worden bepaald door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten en draagt zorg voor de bedrijfsvoering. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Besluiten worden genomen tijdens de periodieke bestuursvergaderingen. Het bestuur bestaat uit vijf leden.


4. Huisvesting, personele bezetting en activiteiten

Huisvesting, ligging, gewenste inrichting en openingstijden
De ruimte maakt het mogelijk maken dat de gasten elkaar in alle rust en ruimte kunnen ontmoeten om zomaar wat te praten of juist door middel van participatie aan een activiteit die rust, afleiding of aandacht te krijgen, die op dat moment gewenst wordt. Het adres is. Zijde 11a, Boskoop, achter de Loods.

In januari 2008 starten we met een ochtend en een avond per maand. De bedoeling is dit naar behoefte uit te breiden tot een ochtend en avond per week.

Personele bezetting
Alle functies zijn niet-betaalde functies. Er zijn verschillende soorten medewerkers:

Coördinatoren
De ondersteuning van de dagelijkse gang van zaken en het feitelijk leiding geven in het inloophuis wordt uitgevoerd door een coördinator en een assistent coördinator. Van deze personen is minimaal één ervaringsdeskundige.
Zij worden aangesteld door het bestuur. Een van hen is tijdens de openingsuren aanwezig.

Vrijwilligers
Naast de coördinatoren, is er een team van vrijwilligers, die affiniteit hebben met mensen die leven met kanker, en bereid zijn regelmatig een of meer dagdelen hun diensten ter beschikking te stellen aan het inloophuis. De vrijwilligers worden aangestuurd door de coördinatoren.

De vrijwilligers dienen te beschikken over een goed inlevingsvermogen en een flexibele instelling.

Opleiding en training
De stichting biedt alle medewerkers een passende opleiding of training aan via FINK, de Federatie voor Inloophuizen in Nederland voor mensen met kanker.
Het bestuur gaat met elke medewerker een vrijwilligersovereenkomst aan, met daarin opgenomen een gedragscode.

Activiteiten
Afhankelijk van de behoefte, worden de volgende activiteiten georganiseerd:

• Gespreksgroepen (onderwerpen worden ingebracht door de gasten);
• Lezingen en thema-bijeenkomsten door deskundigen over relevante onderwerpen
• Ook de patiëntenverenigingen kunnen gebruik maken van het inloophuis voor een informatie-bijeenkomst of themadag;
• Andere door de gasten ingebrachte zaken
• Bibliotheek
• Databank voor lotgenotencontact


5. Kosten en bijdragen

Kosten
Om het inloophuis laagdrempelig te houden, zijn er geen kosten aan verbonden voor bezoekers.
Bijdragen
Ter dekking van de kosten van het inloophuis, wordt een beroep gedaan op

subsidiegevers (fondsen en lokale serviceclubs), gemeenten, ziekenfondsen en zorgkantoren, alsmede van sponsors en donateurs (bedrijfsleven en particulieren).


6. Netwerk

Van belang is dat lotgenoten en professionals  op de hoogte zijn van het bestaan van een inloophuis. Daarom onderhoudt het inloophuis goede contacten met hulpverlenende organisaties en instellingen zoals:

• Oncologie en Heelkunde van het Groene Hart Ziekenhuis en het LUMC
• Huisartsen
• Zorginstellingen, met name de thuiszorg
• Stichting Vrijwillige Terminale ThuisZorg & Hospicehuis
• IKM (Integraal Kankercentrum Midden Nederland)
• KWF Kankerbestrijding
• Patiëntenverenigingen
• Vergelijkbare inloophuizen

Daarnaast wordt door middel van lokale radio en TV, persberichten en advertenties in de lokale dag/weekbladen, via posters, foldermateriaal en een website, de nodige aandacht op het inloophuis gevestigd.


7. Verzorgingsgebied


Inwoners (jan 2007)                                   Mensen met kanker
Boskoop 15311                                           405
Reeuwijk 12756                                          337
Bodegraven 19361                                     512
Alphen a/d Rijn 70955                             1878
Rijnwoude 18863                                        499
Waddinxveen 26026                                   688

Agenda

Nieuws

03-07-2017Nieuwe start de Gele Linde
Inloophuis de Gele Linde gaat samen met TOM in de ... Lees meer
06-02-2017Geef borstprotheses een tweede leven
Lees meer
17-10-2016Pallialiefje
Symbool voor liefdevolle palliatieve zorg Lees meer